کتاب 6A

اهداف:

۱. آشنایی با اسامی حیوانات و بچه‌های آنها به انگلیسی
۲. آشنایی با اسامی افراد فامیل به انگلیسی
۳. آشنایی با اسامی مشاغل امدادی، درمانی و دیگر مشاغلی که در زندگی روزمره به ما کمک می‌کنند
۴. آشنایی با شرایط آب و هوایی و فصول مختلف به انگلیسی
۵. تکرار و بازآموزی رنگ‌های سیاه، سفید و قهوه‌ای

ارزش‌ها:

۱. ارزش همکاری و تعامل
۲. صداقت
۳. صبر و بردباری

مهارت‌های فکری:

۱. تمرکز و دقت بر جزئیات
۲. منطبق کردن تصاویر مربوط به هم
۳. مقایسه تصاویر و پیدا کردن شباهت‌ها

مهارت‌های آواشناسی و نوشتاری:

۱. یادگیری خطوط زیگزاگ، منحنی، خطوط دایره وار، خطوط موجی و قلعه مانند
۲. تشخیص حرف و صدای M (m)
۳. تشخیص حرف و صدای F (f)
۴. تشخیص حرف و صدای H (h)

کتاب 6B

اهداف و مهارت‌های فکری:

(My little Scientist)

۱. آشنایی با جانوران (محل زندگی، نوع غذا، نوع حرکت و پوشش آنها)
۲. آشنایی با جنسیت‌ها (مراحل رشد، لباس‌ها، وسایل شخصی و مشاغل مناسب هر جنس)
۳. آشنایی با مضمون ابر، باد، خورشید، هوا، آب، خاک و سنگ

(My little Mathematician)

۱. جمع و تفریق اعداد
۲. آشنایی با اعداد ۱۱ تا ۲۰
۳. تکرار و بازآموزی اعداد ۰ تا ۲۰
۴. آشنایی با اشکال لوزی، ستاره، بیضی، قلب، مکعب و استوانه
۵. آشنایی با مفهوم اضلاع و گوشه‌ها در اشکال

کتاب 6A

اهداف:

۱. آشنایی با اسامی حیوانات و بچه‌های آنها به انگلیسی
۲. آشنایی با اسامی افراد فامیل به انگلیسی
۳. آشنایی با اسامی مشاغل امدادی، درمانی و دیگر مشاغلی که در زندگی روزمره به ما کمک می‌کنند
۴. آشنایی با شرایط آب و هوایی و فصول مختلف به انگلیسی
۵. تکرار و بازآموزی رنگ‌های سیاه، سفید و قهوه‌ای

ارزش‌ها:

۱. ارزش همکاری و تعامل
۲. صداقت
۳. صبر و بردباری

مهارت‌های فکری:

۱. تمرکز و دقت بر جزئیات
۲. منطبق کردن تصاویر مربوط به هم
۳. مقایسه تصاویر و پیدا کردن شباهت‌ها

مهارت‌های آواشناسی و نوشتاری:

۱. یادگیری خطوط زیگزاگ، منحنی، خطوط دایره وار، خطوط موجی و قلعه مانند
۲. تشخیص حرف و صدای M (m)
۳. تشخیص حرف و صدای F (f)
۴. تشخیص حرف و صدای H (h)

کتاب 6B

اهداف و مهارت‌های فکری:

(My little Scientist)

۱. آشنایی با جانوران (محل زندگی، نوع غذا، نوع حرکت و پوشش آنها)
۲. آشنایی با جنسیت‌ها (مراحل رشد، لباس‌ها، وسایل شخصی و مشاغل مناسب هر جنس)
۳. آشنایی با مضمون ابر، باد، خورشید، هوا، آب، خاک و سنگ

(My little Mathematician)

۱. جمع و تفریق اعداد
۲. آشنایی با اعداد ۱۱ تا ۲۰
۳. تکرار و بازآموزی اعداد ۰ تا ۲۰
۴. آشنایی با اشکال لوزی، ستاره، بیضی، قلب، مکعب و استوانه
۵. آشنایی با مفهوم اضلاع و گوشه‌ها در اشکال