کتاب 1A

اهداف:

۱. آشنایی با دو شخصیت اصلی کتاب: رُزی و پیتر
۲. آشنایی با اعداد ۱ تا ۳ و توانایی شمردن تا ۳ به زبان انگلیسی
۳. آشنایی و تشخیص رنگ قرمز، آبی، زرد و سبز به انگلیسی
۴. آشنایی، تشخیص و بیان عبارات سلام و احوالپرسی، اسباب بازی و حیوانات به انگلیسی
۵. فهم و اجرای عبارات دستوری ساده به زبان انگلیسی
۶. تکرار و تقلید و اجرای بعضی حرکات نمایشی مربوط به کلمات و جملات مربوط به اسباب بازی در شعر و داستانک ها
۷. تقلید حرکت و صدای حیوانات

ارزش‌ها:

۱. ارج نهادن به مفهوم دوستی
۲. قدر شناسی از داشته‌ها
۳. احترام به حقوق حیوانات

مهارت‌های فکری:

۱. تمرکز، دقت و قدرت انطباق
۲. تمرکز بر جزئیات برای پیدا کردن عضو نامربوط در گروه موارد مشابه
۳. تشخیص تفاوت در سایز موارد مشابه

کتاب 1B

اهداف:

۱. آشنایی و تشخیص رنگ‌ها، اشکال، انواع آب و هوا و فصول و بیان آنها به انگلیسی
۲. تشخیص اشکال مشابه
۳. توانایی ابراز علاقه به فصول با جملات ساده به زبان انگلیسی

ارزش‌ها:

۱. در تکریم و ستایش حکمت اعداد و رنگ‌ها و لذت بردن از این همه زیبایی و رنگ در آفرینش خداوند
۲. بیان احساسات
۳. تکریم و ستایش تنوع در فصول و اثرات آن بر زندگی

مهارت‌های فکری:

۱. تمرین و تمرکز بر جزئیات
۲.‌تشخیص شباهت‌ها

کتاب 1A

اهداف:

۱. آشنایی با دو شخصیت اصلی کتاب: رُزی و پیتر
۲. آشنایی با اعداد ۱ تا ۳ و توانایی شمردن تا ۳ به زبان انگلیسی
۳. آشنایی و تشخیص رنگ قرمز، آبی، زرد و سبز به انگلیسی
۴. آشنایی، تشخیص و بیان عبارات سلام و احوالپرسی، اسباب بازی و حیوانات به انگلیسی
۵. فهم و اجرای عبارات دستوری ساده به زبان انگلیسی
۶. تکرار و تقلید و اجرای بعضی حرکات نمایشی مربوط به کلمات و جملات مربوط به اسباب بازی در شعر و داستانک ها
۷. تقلید حرکت و صدای حیوانات

ارزش‌ها:

۱. ارج نهادن به مفهوم دوستی
۲. قدر شناسی از داشته‌ها
۳. احترام به حقوق حیوانات

مهارت‌های فکری:

۱. تمرکز، دقت و قدرت انطباق
۲. تمرکز بر جزئیات برای پیدا کردن عضو نامربوط در گروه موارد مشابه
۳. تشخیص تفاوت در سایز موارد مشابه

کتاب 1B

اهداف:

۱. آشنایی و تشخیص رنگ‌ها، اشکال، انواع آب و هوا و فصول و بیان آنها به انگلیسی
۲. تشخیص اشکال مشابه
۳. توانایی ابراز علاقه به فصول با جملات ساده به زبان انگلیسی

ارزش‌ها:

۱. در تکریم و ستایش حکمت اعداد و رنگ‌ها و لذت بردن از این همه زیبایی و رنگ در آفرینش خداوند
۲. بیان احساسات
۳. تکریم و ستایش تنوع در فصول و اثرات آن بر زندگی

مهارت‌های فکری:

۱. تمرین و تمرکز بر جزئیات
۲.‌تشخیص شباهت‌ها