کتاب 4A

اهداف:

۱. آشنایی و تشخیص اسامی حواس، اعضای بدن و وسایل نقلیه به انگلیسی
۲. آشنایی با مهارت‌های حرکتی کوچک
۳. کشف علت شناور ماندن و یا غرق شدن اجسام و وسایل گوناگون، روی و یا درون آب
۴. آشنایی، تشخیص، بیان و فهم عباراتی همچون (Wash your hands) (Brush your teeth) به انگلیسی
۵. فهم و اجرای عبارات دستوری ساده به زبان انگلیسی
۶. دلایل پخش جرم

ارزش‌ها:

۱. ارزش کمک به دیگران
۲. در ستایش عذرخواهی
۳. ارزش کار گروهی

مهارت‌های فکری:

۱. تمرکز و دقت از طریق فعالیت‌های مقایسه‌ای همچون انطباق دادن اعضای بدن مشابه و حواس یا حذف عضو نامربوط
۲. منطبق کردن نیمه‌های اجسام
۳. تشخیص اسباب بازی‌های مشابه با اشکال مختلف از زوایای متفاوت
۴. رشد مهارت‌های علمی همچون سوال پرسیدن، تحقیق و توانایی توضیح در مورد علت غرق شدن یا شناور ماندن اجسام
۵. رشد مهارت‌های مشاهده‌ای همچون پیدا کردن و شمارش اجسام پنهان در تصویر

مهارت‌های حرکتی:

۱. کشیدن خطوط افقی، عمودی، مورب، خمیده و زیگزاگ
۲. آشنایی با حروف N, C, J و صدای حروف

کتاب 4B

اهداف و مهارت‌های فکری:

(My little Scientist)

۱. آشنایی با اعضای صورت، بدن، حالات مختلف چهره، حواس و رابطه بین اعضای بدن و حواس
۲. تشخیص اجسام چرخنده
۳. آشنایی با مفاهیم وزن (سبک و سنگین)، جنس، مفهوم آب، هوا و وسایل نقلیه زمینی، آبی و هوایی
۴. شناخت فصول و نشانه‌های آنها

(My little Mathematician)

۱. شناخت مفاهیم مکانی (فضایی) همچون جلو، پشت، بیرون، دور و نزدیک
۲. تکرار و تمرین اعداد
۳. آشنایی با مفاهیم مشابه و متفاوت و مفاهیمی همچون اندازه (بزرگ، کوچک، بزرگتر، کوچکتر، بلند، کوتاه، بلندتر، کوتاه تر، بلندترین، کوتاه ترین)

کتاب 4A

اهداف:

۱. آشنایی و تشخیص اسامی حواس، اعضای بدن و وسایل نقلیه به انگلیسی
۲. آشنایی با مهارت‌های حرکتی کوچک
۳. کشف علت شناور ماندن و یا غرق شدن اجسام و وسایل گوناگون، روی و یا درون آب
۴. آشنایی، تشخیص، بیان و فهم عباراتی همچون (Wash your hands) (Brush your teeth) به انگلیسی
۵. فهم و اجرای عبارات دستوری ساده به زبان انگلیسی
۶. دلایل پخش جرم

ارزش‌ها:

۱. ارزش کمک به دیگران
۲. در ستایش عذرخواهی
۳. ارزش کار گروهی

مهارت‌های فکری:

۱. تمرکز و دقت از طریق فعالیت‌های مقایسه‌ای همچون انطباق دادن اعضای بدن مشابه و حواس یا حذف عضو نامربوط
۲. منطبق کردن نیمه‌های اجسام
۳. تشخیص اسباب بازی‌های مشابه با اشکال مختلف از زوایای متفاوت
۴. رشد مهارت‌های علمی همچون سوال پرسیدن، تحقیق و توانایی توضیح در مورد علت غرق شدن یا شناور ماندن اجسام
۵. رشد مهارت‌های مشاهده‌ای همچون پیدا کردن و شمارش اجسام پنهان در تصویر

مهارت‌های حرکتی:

۱. کشیدن خطوط افقی، عمودی، مورب، خمیده و زیگزاگ
۲. آشنایی با حروف N, C, J و صدای حروف

کتاب 4B

اهداف و مهارت‌های فکری:

(My little Scientist)

۱. آشنایی با اعضای صورت، بدن، حالات مختلف چهره، حواس و رابطه بین اعضای بدن و حواس
۲. تشخیص اجسام چرخنده
۳. آشنایی با مفاهیم وزن (سبک و سنگین)، جنس، مفهوم آب، هوا و وسایل نقلیه زمینی، آبی و هوایی
۴. شناخت فصول و نشانه‌های آنها

(My little Mathematician)

۱. شناخت مفاهیم مکانی (فضایی) همچون جلو، پشت، بیرون، دور و نزدیک
۲. تکرار و تمرین اعداد
۳. آشنایی با مفاهیم مشابه و متفاوت و مفاهیمی همچون اندازه (بزرگ، کوچک، بزرگتر، کوچکتر، بلند، کوتاه، بلندتر، کوتاه تر، بلندترین، کوتاه ترین)