کتاب 5A

اهداف:

۱. آشنایی، تشخیص و بیان اسامی انواع غذاها، میوه‌ها و سبزیجات به انگلیسی
۲. شمردن و تشخیص اعداد ۰ تا ۱۰ به انگلیسی
۳. آشنایی با ساختار جمله‌ها برای خرید کردن و اسامی مغازه‌ها به انگلیسی
۴. آشنایی با کلمات و جملات برای بیان احساسات، مریضی‌ها و تشخیص و بیان درد به انگلیسی

ارزش‌ها:

۱. قدرت حل مسئله
۲. تحسین عمل پس انداز
۳. ارزش همدلی و همراهی با دیگران

مهارت‌های فکری:

۱. تطبیق دادن موارد هم اندازه
۲. شمارش، انتقال و تبادل اطلاعات
۳. تمرکز کردن و انطباق تصاویری که محتوای یکسان دارند
۴. تشخیص بین احساس و مریضی

مهارت‌های آواشناسی و نوشتاری:

۱. کشیدن نقطه
۲. خطوط عمودی
۳. تشخیص حرف و صدای P (p)
۴. خطوط افقی
۵. تشخیص حرف و صدای T (t)
۶. خطوط مورب
۷. تشخیص حرف و صدای R (r)

کتاب 5B

اهداف و مهارت‌های فکری:

(My little Scientist)

۱‌. آشنایی با اسامی و مفاهیم مربوط به غذا، میوه‌جات، نوشیدنی‌ها، انواع مزه‌ها، غذاهای سالم و ناسالم
۲. آشنایی با حالت‌های محتلف آب (آب، بخار و یخ)
۳. آشنایی با مفاهیم شناور ماندن، غرق شدن و حل شدن (یا نشدن) اجسام در آب
۴. آشنایی با اعضای بدن، حواس و فعالیت‌های مربوط به اعضای بدن
۵. عادات خوب و بد روزانه / مراقبت از بدن و دندان / مواردی که به گوش آسیب می‌رساند

(My little Mathematician)

۱. آشنایی با موقعیت‌های مکانی (بالا و پایین / راست و چپ / درون و بیرون / زیر و رو / دور و نزدیک / جلو و پشت / بین / باز و بسته / بزرگ و کوچک / سبک و سنگین / کلفت و نازک / پهن و باریک)
۲. آشنایی با مفاهیم بزرگتر و کوچکتر، بلندتر و کوتاه‌تر، بلندترین و کوتاه‌ترین
۳. تشخیص شباهت و تفاوت از نظر اندازه
۴. دوره اعداد ۰ تا ۱۰
۵. آشنایی با مفاهیم Between / After / Before
۶. اعداد و مقدار مشابه
۷. آشنایی با مفاهیم میزان و مقدار (کمتر و بیشتر)

کتاب 5A

اهداف:

۱. آشنایی، تشخیص و بیان اسامی انواع غذاها، میوه‌ها و سبزیجات به انگلیسی
۲. شمردن و تشخیص اعداد ۰ تا ۱۰ به انگلیسی
۳. آشنایی با ساختار جمله‌ها برای خرید کردن و اسامی مغازه‌ها به انگلیسی
۴. آشنایی با کلمات و جملات برای بیان احساسات، مریضی‌ها و تشخیص و بیان درد به انگلیسی

ارزش‌ها:

۱. قدرت حل مسئله
۲. تحسین عمل پس انداز
۳. ارزش همدلی و همراهی با دیگران

مهارت‌های فکری:

۱. تطبیق دادن موارد هم اندازه
۲. شمارش، انتقال و تبادل اطلاعات
۳. تمرکز کردن و انطباق تصاویری که محتوای یکسان دارند
۴. تشخیص بین احساس و مریضی

مهارت‌های آواشناسی و نوشتاری:

۱. کشیدن نقطه
۲. خطوط عمودی
۳. تشخیص حرف و صدای P (p)
۴. خطوط افقی
۵. تشخیص حرف و صدای T (t)
۶. خطوط مورب
۷. تشخیص حرف و صدای R (r)

کتاب 5B

اهداف و مهارت‌های فکری:

(My little Scientist)

۱‌. آشنایی با اسامی و مفاهیم مربوط به غذا، میوه‌جات، نوشیدنی‌ها، انواع مزه‌ها، غذاهای سالم و ناسالم
۲. آشنایی با حالت‌های محتلف آب (آب، بخار و یخ)
۳. آشنایی با مفاهیم شناور ماندن، غرق شدن و حل شدن (یا نشدن) اجسام در آب
۴. آشنایی با اعضای بدن، حواس و فعالیت‌های مربوط به اعضای بدن
۵. عادات خوب و بد روزانه / مراقبت از بدن و دندان / مواردی که به گوش آسیب می‌رساند

(My little Mathematician)

۱. آشنایی با موقعیت‌های مکانی (بالا و پایین / راست و چپ / درون و بیرون / زیر و رو / دور و نزدیک / جلو و پشت / بین / باز و بسته / بزرگ و کوچک / سبک و سنگین / کلفت و نازک / پهن و باریک)
۲. آشنایی با مفاهیم بزرگتر و کوچکتر، بلندتر و کوتاه‌تر، بلندترین و کوتاه‌ترین
۳. تشخیص شباهت و تفاوت از نظر اندازه
۴. دوره اعداد ۰ تا ۱۰
۵. آشنایی با مفاهیم Between / After / Before
۶. اعداد و مقدار مشابه
۷. آشنایی با مفاهیم میزان و مقدار (کمتر و بیشتر)