کتاب 2A

اهداف:

۱. آشنایی، تشخیص و بیان اسامی لباس، اعضای بدن و غذاها به انگلیسی
۲. آشنایی با جملات، بیان و تقلید حرکات مربوط به کار اعضای بدن مانند ”Wash your hands” یا “Brush your teeth”.
۳.اجرای دستورات ساده به انگلیسی برای بیان لباس پوشیدن و توصیف لباس و ظواهر دیگران
۴. بیان و ابراز جملات مربوط به دوست داشتن غذاهای مورد علاقه شان به انگلیسی
۵. کار گروهی و خلق اثر جدید به صورت مشترک

ارزش‌ها:

۱. خلاق بودن و ارزش آن
۲. بیان تعریف و تمجید از ظاهر دیگران و احترام به تفاوت‌ها
۳. در ستایش غذا خوردن با خانواده و جمع

مهارت‌های فکری:

۱. تمرکز و تطبیق دادن موارد مشابه
۲. تمرین و تمرکز بر جزئیات برای خلق اثری جدید
۳. تمرکز و پیروی از یک تربیت و الگو

کتاب 2B

اهداف:

۱. آشنایی، تشخیص و بیان اعداد
۲. آشنایی، تشخیص و بیان احساسات و عواطف

ارزش‌ها:

۱. ارزش اعداد در زندگی
۲. بیان عواطف

مهارت‌های فکری:

۱. تمرکز بر جزئیات برای تشخیص اعداد و مقدار مشابه، صفات و احساسات

کتاب 2A

اهداف:

۱. آشنایی، تشخیص و بیان اسامی لباس، اعضای بدن و غذاها به انگلیسی
۲. آشنایی با جملات، بیان و تقلید حرکات مربوط به کار اعضای بدن مانند ”Wash your hands” یا “Brush your teeth”.
۳.اجرای دستورات ساده به انگلیسی برای بیان لباس پوشیدن و توصیف لباس و ظواهر دیگران
۴. بیان و ابراز جملات مربوط به دوست داشتن غذاهای مورد علاقه شان به انگلیسی
۵. کار گروهی و خلق اثر جدید به صورت مشترک

ارزش‌ها:

۱. خلاق بودن و ارزش آن
۲. بیان تعریف و تمجید از ظاهر دیگران و احترام به تفاوت‌ها
۳. در ستایش غذا خوردن با خانواده و جمع

مهارت‌های فکری:

۱. تمرکز و تطبیق دادن موارد مشابه
۲. تمرین و تمرکز بر جزئیات برای خلق اثری جدید
۳. تمرکز و پیروی از یک تربیت و الگو

کتاب 2B

اهداف:

۱. آشنایی، تشخیص و بیان اعداد
۲. آشنایی، تشخیص و بیان احساسات و عواطف

ارزش‌ها:

۱. ارزش اعداد در زندگی
۲. بیان عواطف

مهارت‌های فکری:

۱. تمرکز بر جزئیات برای تشخیص اعداد و مقدار مشابه، صفات و احساسات