کتاب 3A

اهداف:

۱. آشنایی با دو شخصیت جدید کتاب: کانی و تام.
۲. آشنایی با اعداد ۱ تا ۶ و توانایی شمردن تا ۶ به زبان انگلیسی
۳. آشنایی و تشخیص رنگ قرمز، آبی، زرد، سبز، نارنجی و صورتی به انگلیسی
۴. آشنایی با اسامی اشکال هندسی
۵. آشنایی، تشخیص، بیان و فهم عباراتی همچون (Colour four rabbits) یا (Colour three sticks) به انگلیسی
۶. فهم و اجرای عبارات دستوری ساده به زبان انگلیسی
۷. آشنایی با مفهوم هوا و کارکرد آن در بالن
۸. آشنایی با قوانین راهنمایی رانندگی، امنیت کودکان در عبور از خیابان

ارزش‌ها:

۱. ارج نهادن به مفهوم دوستی
۲. ارزش کار گروهی
۳. تعاون و همیاری

مهارت‌های فکری:

۱. تمرکز و دقت از طریق فعالیت‌هایی همچون رنگ آمیزی
۲.رشد مهارت‌های علمی همچون سوال پرسیدن، تحقیق و توانایی توضیح در مورد اثر حرکت هوا

مهارت‌های حرکتی:

۱. کشیدن نقطه و خطوط افقی، عمودی و مورب
۲. آشنایی با حروف T, B و صدای حروف

کتاب 3B

اهداف و مهارت‌های فکری:

(My little Scientist)

۱‌ آشنایی با مفاهیم روز و شب و فعالیت‌های مربوط به روز و شب
۲. شناخت اجزای گل و مفاهیم باد، هوا و پرواز
۳. آشنایی با انواع حیوانات و محل اقامت آنها
۴. فعالیت‌های مشترک بین حیوانات و انسانها

(My little Mathematician)

۱. آشنایی با مفهوم ترتیب بندی اول تا چهارم
۲. شناخت مفاهیم مکانی (فضایی) همچون زیر، رو، بیرون، درون، بالا، پایین، چپ و راست
۳. تکرار و تمرین اشکال و اعداد

کتاب 3A

اهداف:

۱. آشنایی با دو شخصیت جدید کتاب: کانی و تام.
۲. آشنایی با اعداد ۱ تا ۶ و توانایی شمردن تا ۶ به زبان انگلیسی
۳. آشنایی و تشخیص رنگ قرمز، آبی، زرد، سبز، نارنجی و صورتی به انگلیسی
۴. آشنایی با اسامی اشکال هندسی
۵. آشنایی، تشخیص، بیان و فهم عباراتی همچون (Colour four rabbits) یا (Colour three sticks) به انگلیسی
۶. فهم و اجرای عبارات دستوری ساده به زبان انگلیسی
۷. آشنایی با مفهوم هوا و کارکرد آن در بالن
۸. آشنایی با قوانین راهنمایی رانندگی، امنیت کودکان در عبور از خیابان

ارزش‌ها:

۱. ارج نهادن به مفهوم دوستی
۲. ارزش کار گروهی
۳. تعاون و همیاری

مهارت‌های فکری:

۱. تمرکز و دقت از طریق فعالیت‌هایی همچون رنگ آمیزی
۲.رشد مهارت‌های علمی همچون سوال پرسیدن، تحقیق و توانایی توضیح در مورد اثر حرکت هوا

مهارت‌های حرکتی:

۱. کشیدن نقطه و خطوط افقی، عمودی و مورب
۲. آشنایی با حروف T, B و صدای حروف

کتاب 3B

اهداف و مهارت‌های فکری:

(My little Scientist)

۱‌. آشنایی با مفاهیم روز و شب و فعالیت‌های مربوط به روز و شب
۲. شناخت اجزای گل و مفاهیم باد، هوا و پرواز
۳. آشنایی با انواع حیوانات و محل اقامت آنها
۴. فعالیت‌های مشترک بین حیوانات و انسانها

(My little Mathematician)

۱. آشنایی با مفهوم ترتیب بندی اول تا چهارم
۲. شناخت مفاهیم مکانی (فضایی) همچون زیر، رو، بیرون، درون، بالا، پایین، چپ و راست
۳. تکرار و تمرین اشکال و اعداد